بعد از ۶ سال، نسخه جدید سایت راه اندازی شد و این صفحات قدیمی صرفا بصورت آرشیو در اینجا قرار گرفته اند. لطفا به بلاگ جدید من مراجعه نمایید.

فروردین ۲۴

اصلاحات جزیی نسخه ی قبل و افزودن Slideshow به صفحه ی اول:

IAMA Global Trade